Om oss

Organisasjon og eierskap

Østraadt Rør Gruppen (ØRG) består i dag av fire bedrifter lokalisert i Sør-Norge med hovedkontor på Sviland i Sandnes kommune. ØRG er en av landets største leverandører innenfor produkter i betong med hovedtyngde på vann- og avløpsløsninger (VA). Selskapene i gruppen er organisert som selvstendige enheter, men samarbeider tett innenfor kundepleie, produktutvikling og deler kompetansen opparbeidet innen betongfaget. ØRG er et heleid underkonsern av GO Betong AS.

Hva vi vektlegger mot markedet

Vi satser på å være samarbeidspartnere med våre kunder, bidra med de beste løsningene og tilby markedet vår kompetanse. Dette gir i sum kvalitetsmessige gode løsninger og leveranser i tråd med vårt slagord «Kvalitet tvers igjennom». I tillegg er vi opptatt av leveringsevne i forhold til hva som er avtalt samt yte best mulig service knyttet til leverte produkter og løsninger. Våre kunder er i hovedsak entreprenører, rørleggere, kommuner og andre offentlige enheter. Vi leverer over hele landet og har erfaring med å møte krav og behov mot prosjekter av ulike omfang.

Våre produkter

Produktutvalget består av et standardutvalg som finnes i alle våre selskap. Våre to produksjonsanlegg produserer innenfor flere produktgrupper:

 • Rør og rørdeler i ulike størrelser, fra diameter 150 mm til 2000 mm. Innenfor kummer og kumdeler er det diameter fra 400 mm til 3000 mm og med ulike høyder. For rør og kummer benyttes ulike pakningsvarianter for å dekke de fleste forespørsler fra markedet.
 • Kabel- og trekkekummer for strøm og signalkabler
 • For håndtering av overflatevann produseres sandfang, infiltrasjon, fordrøyningsmagasiner og ASR Slisserenner. Disse benyttes oftest på større arealer med fast belegg samt flyplasser.
 • Vi leverer oljeutskillere i klasse 1 med koalesensfilter samt oljeutskiller, type lamell, for behandling av store mengder overflatevann. For restaurant og matvareprodusenter leverer vi fettutskiller i mange størrelser.
  Vi er rådgiver, og sammen med kunde gjør vi nødvendige beregninger for å sikre riktig valg av produkt.
 • Boks kulvert gir økt kapasitet uten å øke behovet for dypere grøfter. Leveres i over 260 varianter, i høyde 1000-3000mm og bredde 1000-4000mm
 • Offshoreaktivitet i Nordsjøen etterspør betong-madrasser, som leveres i forskjellige størrelser.
 • Innen trafikksikring har ØRG designet og fått sertifisert flere varianter av midt- og siderekkverk systemet Secura. En variant med økende etterspørsel er Secura med påmontert støyskjerm.
 • Belastningslodd for ledninger i sjø og vann. Produseres i en rekke vektklasser
 • ØRG tilbyr også et tilleggs-sortiment som varierer innenfor selskapene, med basis i kundebehov.  Vår avdeling for spesialstøp dekker de fleste forespørsler.

Miljøpolitikk

 • Østraadt Rør Gruppen skal fremstå som en organisasjon som er seg bevisst sin påvirkning på ytre miljø, og hvilke handlinger og tiltak som bidrar til å redusere/unngå forurensende utslipp.
 • Østraadt Rør Gruppen forplikter å være ajoúr med gitte miljøbestemte lovkrav.
 • Avfall skal sorteres og tas hånd om på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, og leveres til godkjente mottaksstasjon for respektiv avfallskategorier – fortrinnsvis til gjenvinning.
 • Det skal være et kontinuerlig mål å redusere mengde avfall generelt, og miljøskadelig avfall spesielt.
 • Vårt fremste mål er at bedriften ut fra sitt ståsted og gjennom sine handlinger skal bidra til en positiv miljøeffekt.
 • Vi skal ha fokus på, og oppfordre til ombruk/gjenbruk av våre produkter.