Anvendelse – bruk av betongvarer

GENERELT

Disse anvisninger gjelder for Østraadt Rør Gruppens produkter MUVA/MUVA IG, FAVA/FAVA IG og PREMOD og er utarbeidet på grunnlag av produktenes egenskaper i gods og skjøt.

Anvisningene er tilpasset Norsk Standard NS 3420 og forutsetter alminnelige anleggsforhold. Dersom grunnforhold eller driftsmessige betingelser avviker fra det normale, kan det være nødvendig med spesielle forholdsregler på arbeidsplassen, f.eks. inngående geotekniske prøver og vurderinger. Når det gjelder riktig bruk av betongproduktene vil den lokale bedrift stå til tjeneste med rådgivning.

MOTTAKSKONTROLL

 • Korrekt antall
 • Kontroller spiss og muffe
 • Kontroller for riss
 • Kontroller overdekningklasse
 • Skadede varer returneres umiddelbart

LØFTING AV BETONGPRODUKTER

 • Kontroller løfteanker
 • Løfteanker er kun dimensjonert for det enkelte element
 • Produkter kan fryse/suge seg fast
 • Vis aktsomhet ved belting av betongprodukter p.g.a. rykk
 • Løft aldri over personer

KUMMER

Lagring
Kumringer og kjegler skal lagres stående på paller eller på plant underlag av plank e.l. inntil 3 stk. oppå hverandre.

Håndtering
Ved løfting av kummer skal det anvendes godkjent løfteverktøy.
Verktøyet kan leveres av Østraadt Rør Gruppen.

Grøftearbeid

Graving – sprenging
Graving og sprenging skal foregå i henhold til beskrivelse for
det enkelte anlegg. Utgravet grøftebunn skal ikke ligge lavere enn 200 mm under prosjektert nivå og ikke høyere enn 50 mm over prosjektert nivå.

Fundament
Fundament for kummer skal utføres som for rørledninger.

Omfylling
Ved fare for teleløfting av kjegle og kumring skal tilbakefyllingen skje med friksjonsmasse (ikke telefarlig materiale). Fiberduk brukes der det er fare for at stedlige masser som leire og silt kan presses inn i tilbakefyllingen

legging-og-montering-01

MONTERING AV BETONGKUMMER

 • Kontroller løfteanker
 • Strekk alltid ut pakningen
 • Lamellpakning skal lagres liggende
 • Større kumellementer skal gli på av seg selv
 • Is tines med gassflamme uten å overoppvarme betongen

RØR

Lagring
Rørene skal lagres i stabler på plant underlag med tilstrekkelig bæredyktighet. Under nederste lag skal det anvendes strø av plank e.l. Ved MUVA/MUVA IG skal annet hvert lag endesnus. For FAVA/FAVA IG skal det brukes mellomlegg av gummi, tre eller lignende mellom lagene. Ved lagring av rør på pall kan høyst 2 paller lagres på hverandre, hvis underlaget tillater det.

legging-og-montering-02Håndtering
Ved løfting av rør skal det anvendes godkjent løfteutstyr, spesielt gjelder dette rør med innstøpte løfteankere. Slikt utstyr leveres av betongvareprodusenten.
Det må ikke anvendes kjetting, wire e.l.
gjennom eller rundt rørene, slik at muffer og spissender kan ødelegges.