Styrkeklasse Vegforhold
T1 • Midlertidige situasjoner, f.eks. ved vegarbeidsområder med en midlertidig fartsgrense ≤ 50 km/t
T2 • Midlertidige situasjoner, f.eks. ved vegarbeidsområder med en midlertidig fartsgrense
på 60 og 70 km/t
T3 • Midlertidige situasjoner som vegarbeidsområder med en fartsgrense ≥ 60 km/t, med stor
trafikk ÅDT > 4000 og i tillegg andel tungtrafikk >20%.
• Midlertidige situasjoner på veger med fartsgrense ≥70 km/t og med stor trafikk
ÅDT > 4000
• Midlertidige situasjoner på motorveger
• Midlertidige situasjoner på veger med meget alvorlige konsekvenser for andre ved
• Midlertidige situasjoner som vegarbeidsområder med en fartsgrense ≥ 60 km/t, med stor trafikk ÅDT > 4000 og i tillegg andel tungtrafikk >20%.
• Midlertidige situasjoner på veger med fartsgrense ≥70 km/t og med stor trafikk
ÅDT > 4000
• Midlertidige situasjoner på motorveger
• Midlertidige situasjoner på veger med meget alvorlige konsekvenser for andre ved gjennomkjøring eller utforkjøring. Det bør skiltes med fartsgrense 60 km/t
N1 • Fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT≤ 12 000
• Fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT≤ 1 500
N2 • Fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT > 12 000
• Fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT > 1500
• Ved vann dypere enn 0,5 m og fall slakkere enn stup (1:3 – 1:1,5)
• Ved støttemurer og stup (fall brattere enn 1:1,5) med høyde 1,0 – 4 m*
• For bruer og kulverter med lengde ≤4 m og ÅDT <1500*
• På motorveger
H1 • Midtdeler på motorveger og på andre veger med fartsgrense > 80 km/t og 10-20% andel av tungtrafikk (kjøretøy >10t).
H2 eller L2 • På bruer
• Ved vann dypere enn 0,5 m og fall 1:1,5 (se kap. 2.8)
• Ved støttemurer og stup (fall brattere enn 1:1,5) høyere enn 4 m
• Midtdelere på motorveger og på andre veger med fartsgrense >80 km/t og > 20% andel
av tungtrafikk (kjøretøy >10t).
• Steder hvor følgeskadene av en kollisjon vil bli store, f.eks. ved utkjøring i vannreservoar, jernbane, T-bane trasé, kollisjon med større drivstofftanker osv.
• Steder hvor det er lite utbøyningsrom ved f.eks. tunneler, brupilarer, faste hindre, etc.,
H4 eller L4 På eller under bruer hvor det er stor fare for alvorlig skade på bærende brukonstruksjon og som ved kollaps av brua kan medføre fare for mange andre trafikanter osv.
• Spesielle steder på motorveger og på andre veger med fartsgrense > 80 km/t og tungtrafikk ÅDT>800, hvor risikoen for utforkjøringsulykker er større enn normalt eller hvor konsekvensene av en utforkjøringsulykke vil bli meget store
• På bruer som krysser høyhastighetsbaner, og langs veger der det ligger
høyhastighetsbane innenfor sikkerhetssonen
Tunnel Rekkverk i tunneler er ikke ettergivende rekkverk

* Forutsetter tilstrekkelig plass for deformasjonsrom av rekkverket.
Midlertidige rekkverk tillates bare brukt som erstatning for N1 eller N2.
L-klassene skal brukes der det er mulig.